Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwiecień 2016r. w sprawie ochrony danych osobowych oraz swobodnego przepływu tych danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), które weszły w życie z dniem 25.05.2018r.

informujemy, że:

Administratorem danych osobowych jest firma Hutrem Serwis Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-303) przy ulicy Kasprzaka 19.

Dane osobowe przetwarzane są w związku z:

 • rekrutacją i zatrudnieniem,
 • świadczeniem usług na podstawie umów cywilno-prawnych,
 • realizacją umów wynikających z rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej,
 • marketingiem bezpośrednim własnych usług lub produktów na podstawie danych powszechnie dostępnych.

Komu udostępniamy dane osobowe:

 • odbiorcami danych osobowych są wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty z którymi realizowane są umowy w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Okres przetwarzania danych osobowych:

 • dane osobowe są przechowywane przez okres trwania umów oraz po ich zakończeniu w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze na czas zgodny z obowiązującymi przepisami

Prawa przysługujące Państwu w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych,
 • żądania niezwłocznego sprostowania, uzupełnienia danych;
 • żądania usunięcia danych, jeżeli zachodzi jedna z okoliczności wymienionych w art. 17 RODO;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przenoszenia danych;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych
 • jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody wyrażonej przez osobę, której dane dotyczą, ma ona prawo cofnąć tę zgodę w każdym czasie,
 • przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi do odpowiedniego organu nadzorczego wskazanego w obowiązującej ustawie regulującej zasady ochrony danych osobowych.

Administrator oświadcza, iż zastosował środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczenie danych osobowych, w szczególności przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem przepisów prawa, oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Administrator oświadcza, że zastosowane do przetwarzania powierzonych danych systemy informatyczne spełniają wymogi aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

Copyright © 2021 Hutrem.pl - Wszelkie prawa zastrzeżone